Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Oficiální název:
 2. OBEC KTOVÁ

   

 3. Důvod a způsob založení:
 4. samospráva

   

 5. Organizační struktura:
 6. viz Organizační struktura Obecního úřadu

   

 7. Kontaktní spojení:
 8. telefon:
   +420 481 381 337 (pevná linka - OÚ)
   +420 724 181 298 (mobil - starostka)

  e-mail:
   ou[zavináč]ktova.cz (obecní úřad), dále je možné použít tento platný alias: obec[zavináč]ktova.cz
   ucetni.ou[zavináč]ktova.cz (účetnictví), dále je možné použít tento platný alias: ucetni[zavináč]ktova.cz
   admin[zavináč]ktova.cz (IT podpora)
   - podřetězec [zavináč] (včetně hranatých závorek) je nutné nahradit znakem @
   - znak @ je možné na české klávesnici zapsat pomocí kombinace kláves "pravý Alt" + "v"

  poštovní adresa:
   Ktová 62
   512 63 Rovensko pod Troskami

  adresa datové schránky:
   imjbnsk

  úřední hodiny:
   pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

   

 9. Bankovní spojení:
 10. číslo bankovního účtu: 165551193/0300

   

 11. IČO:
 12. 00580821

   

 13. DIČ:
 14. neuvedeno

   

 15. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
 16. viz schválené rozpočty (úřední deska)

  viz ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

   

 17. Žádosti o informace:
 18. Informace podávají pracovníci obecního úřadu a volené orgány samosprávy obce. Všechny písemné podněty k informacím je možné podat na obecním úřadě ve Ktové v kanceláři - podatelna OÚ. U podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce, starostce popřípadě místostarostce.

   

 19. Příjem žádostí a dalších podání:
 20. Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně, v úředních hodinách, na obecním úřadě ve Ktové - podatelna OÚ nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu:

  Obecní úřad KTOVÁ
  Ktová 62
  512 63 - Rovensko pod Troskami

  případně je možno použít e-mail: ou[zavináč]ktova.cz
  - podřetězec [zavináč] (včetně hranatých závorek) je nutné nahradit znakem @
  - znak @ je možné na české klávesnici zapsat pomocí kombinace kláves "pravý Alt" + "v"

   

 21. Opravné prostředky:
 22. neuvedeno


 23. Formuláře:
 24. viz Formuláře a vzory

   

 25. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
 26. neuvedeno


 27. Nejdůležitější předpisy:

 28. # všeobecně používané zákony OÚ

  zák.č. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní zřízení)

  zák.č. 71/1967 Sb.
  o správním řízení (správní řád)

  zák.č. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích

  zák.č. 199/1994 Sb.
  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

  zák.č. 85/1965 Sb.
  zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

  zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím


  # úsek účetnictví - Petra Jandová

  zák.č. 563/1994 Sb.
  o účetnictví, včetně změn a doplňků provedených zák.č. 117/1994 Sb.

  zák.č. 227/1997 Sb. a zák.č. 492/2000 Sb.
  Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000.

  zák.č. 128/2000 Sb.
  o obcích

  zák.č. 217/2000 Sb.
  kterým se mění zák.č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších změn a předpisů

  zák.č. 218/2000 Sb.
  o rozpočtových pravidlech

  zák.č. 219/2000 Sb.
  o majetku České republiky, ve znění zák.č. 492/2000 Sb.

  zák.č. 220/2000 Sb.
  o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky

  zák.č. 243/2000 Sb.
  o rozpočtovém určení výnosů některých daní

  zák.č. 250/2000 Sb.
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  vyhl.č. 16/2001 Sb.
  o způsobu, termínech a obsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků Opatření MF č.j. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě

  vyhl.č. 12/2001 Sb.
  kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

  zák.č. 513/1991 Sb.
  obchodní zákoník

  zák.č. 47/1992 Sb.
  občanský zákoník

  zák.č. 586/1992 Sb.
  o daních z příjmů

  zák.č. 357/1992 Sb.
  o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

  zák.č. 65/1965 Sb.
  zákoník práce

  zák.č. 565/1990 Sb.
  o místních poplatcích

  zák.č. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích

  zák.č. 119/1992 Sb.
  o cestovních náhradách

  zák.č. 202/1990 Sb.
  o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zák.č. 70/1994 Sb., zák.č. 149/1998 Sb. a zák.č. 63/1999 Sb.

  zák.č. 71/1967 Sb.
  správní řád


  # úsek mzdové agendy - Petra Jandová

  zák.č. 85/2001 Sb.
  úplné znění zák.č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků

  zák.č. 54/2001 Sb.
  úplné znění zák.č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a průměrného výdělku, ve znění pozdějších pozdějších změn a doplňků

  zák.č. 55/2001 Sb.
  úplné znění zák.č. 134/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších změn a doplňků

  zák.č. 454/2000 Sb.
  nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů obcí, ve znění pozdějších změn a doplňků

  zák.č. 99/2001 Sb.
  úplné znění 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků

  zák.č. 413/2000 Sb.
  nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

  zák.č. 429/2000 Sb.
  nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

  zák.č. 138/2001 Sb.
  kterým se mění zák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  zák.č.104/1996 Sb.
  úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb., zák.č. 106/1993 Sb., zák.č. 307/1993 Sb., zák.č. 42/1994 Sb., zák.č. 241/1994 Sb., zák.č. 59/1995 Sb., zák.č. 118/1995 Sb., zák.č. 149/1995 Sb.

  zák.č. 160/1995 Sb.

  zák.č. 358/2000 Sb.
  nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev


  # pokladna

  zák.č. 563/1991 Sb.
  o účetnictví


  # úsek podatelny

  instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě

  zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím

  zák.č. 29/2000 Sb.
  o poštovních službách


  # úsek evidence obyvatel

  zák.č. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  zák.č. 177/2000 Sb.
  o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel

  zák.č. 368/1992 Sb.
  ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích

   

 29. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 30. kopírování dokumentů: 2,- (A4 jednostranně)
  kopírování dokumentů: 4,- (A4 oboustranně)

  tisk dokumentů: 4,- (A4 černobíle jednostranně)
  tisk dokumentů: 20,- (A4 barevně jednostranně)

  každá započatá 1 hodina práce 100,-

  poštovné dle platných tarifů České pošty

   

 31. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 32. viz Výroční zprávy (úřední deska)

   

 33. Seznam organizací:
 34. neuvedeno

Copyright © 2011 Informační portál Obce Ktová. Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro horizontální rozlišení obrazu 1024 pixelů a více.
Systémová aktualizace provedena dne 09.05.2011 (verze webu 1.5)

Reklamní sdělení:

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain